Poskytujeme:
  • Účtovníctvo
  • Účtovná závierka
  • Evidencia DPH
  • Mzdové služby
  • Personalistika

Účtovníctvo, účtovná závierka

– jednoduché účtovníctvo
– podvojné účtovníctvo
– účtovná závierka
– účtovníctvo pre podnikateľov aj neziskový sektor (občianske združenie)


Jednoduché účtovníctvo môžu viesť najmä podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri, fyzické osoby dosahujúce príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, občianske združenia (ak nepodnikajú a nedosiahli v predchádzajúcom období príjem 200 000 Eur) a niektoré ďalšie subjekty.

Podvojné účtovníctvo sú povinné viesť všetky účtovné jednotky s výnimkou niektorých vymedzených subjektov (najmä podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri, fyzických osôb dosahujúcich príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Účtovná závierka predstavuje zavŕšenie procesu vedenia účtovníctva za účtovné obdobie (kalendárny, prípadne hospodársky rok), inventarizácie majetku a záväzkov, analýzy výsledku hospodárenia a zostavenia daňového priznania; účtovná závierka poskytuje manažment cenné informácie o stave a tendenciách vývoja firmy.


Vedenie - účtovníctvo

Triedenie a usporiadanie prijatých dokladov do účtovníctva. Zaúčtovanie všetkých prípadov a formálna kontrola všetkých účtových dokladov spoločnosti. Zápis všetkých účtovných prípadov do evidencii. Vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy. Aby účtovníctvo spĺňalo všetky náležitosti podľa zákona.


Účtovná uzávierka - účtovníctvo

Koncoročné práce. Odsúhlasenie zostatkov majetku a záväzkov, uzatvorenie účtov hlavnej knihy a ďalšie práce.


Evidencia DPH a dane - účtovníctvo

Vedenie evidencie DPH. Vyhotovovanie súhrnného a kontrolného výkazu k DPH. Formálna kontrola všetkých náležitostí ohľadom DPH.

 

Mzdové služby - účtovníctvo

Spracovanie mzdovej agendy je súčasťou vedenia účtovníctva. Výpočet mzdových nárokov, povinných odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne, nahlasovanie a odhlasovanie zamestnancov v súvislosti s výkonom závislej činnosti.

 

Personalistika a mzdy

– príprava pracovno-právnej dokumentácie
– konzultácie
– prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov
– výpočet miezd, odvodov a dane

Personalistika predstavuje komplexne služby v oblasti prípravy a správy zmluvnej a ostatnej dokumentácie medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Od založenia pracovného pomeru, prihlásenie zamestnanca do poisťovní, cez zmeny zmlúv až po ukončenie pracovno-právneho vzťahu.

Výpočet mzdy prebieha podľa zmluvných parametrov a dochádzkových podkladov. Súčasťou výpočtu sú aj odvody poistného do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a dane za zamestnancov, ako aj elektronické podanie výkazov. Podľa požiadaviek zamestnávateľa je možné zamestnanom posielať elektronické výplatné lístky.